Ứng dụng cửu tinh trong huyền không phi tinh năm 2023 thực hành chuẩn nhất

5/5 - (2 bình chọn)

Ứng dụng cửu tinh trong huyền không phi tinh để tính phi tinh năm Quý Mão:

Cách làm: Dựa vào khẩu quyết, tam nguyên cửu vận, quy ước phi thuận phi nghịch, lục thập hoa giáp, lường thiên xích, ví dụ, Tìm niên tinh năm Quý Mão – 2023

 • TỬ BẠCH KHỞI NIÊN QUYẾT:

TỬ BẠCH KHỞI NIÊN QUYẾT

Niên bạch tam nguyên cát bất đồng,

Thượng nguyên Giáp Tý khởi Khảm cung,

Trung nguyên Tứ lục trung cung khởi,

Hạ nguyên Thất xích nghịch hành cung.

Tam nguyên, cửu vận:

Tam nguyên cửu vận nghĩa là có 3 nguyên trong đó có 9 vận. Và một vận là 20 năm.

THƯỢNG NGUYÊN:
* Vận 1: từ năm 1864  đến 1883
* Vận 2: từ năm 1884 đến 1903
* Vận 3: từ năm 1904 đến 1923.

TRUNG NGUYÊN :
* Vận 4: từ năm 1924 đến 1943
* Vận 5: từ năm 1944 đến 1963
* Vận 6: từ năm 1964 đến 1983

HẠ NGUYÊN:
* Vận 7: từ năm 1984 đến 2003
* Vận 8: từ năm 2004 đến 2023
* Vận 9: từ năm 2024 đến 2043

Tam nguyên cửu vận ứng dụng phi tinh

Tam nguyên cửu vận ứng dụng phi tinh

Quy ước phi tinh thuận – nghịch:

Quy ước phi thuận nghịch

Quy ước phi thuận nghịch

Các bài viết khác, quy tắc dài và khó nhớ. Riêng Tâm thanh Dịch hoc đường của thầy tôi dạy tinh gọn.

Quy tắc PHI TINH HUYỀN BÍ:

 • Sao chẵn ở Thiên, Nhân thì phi thuận và ngược lại.
 • Sao 5 vận chẵn thì là phi tinh như sao chẵn và ngược lại.
 • Dựa vào Lục thập hoa giáp (60 hoa giáp):

Giáp Tý Giáp Tuất Giáp Thân Giáp Ngọ Giáp Thìn-2024 Giáp Dần
Ất Sửu Ất Hợi Ất Dậu Ất Mùi Ất Tỵ      -2025 Ất Mão
Bính Dần Bính Tý Bính Tuất Bính Thân Bính Ngọ Bính Thìn
Đinh Mão Đinh Sửu Đinh Hợi Đinh Dậu Đinh Mùi Đinh Tỵ
Mậu Thìn Mậu Dần Mậu Tý Mậu Tuất Mậu Thân Mậu Ngọ
Kỷ Tỵ Kỷ Mão Kỷ Sửu Kỷ Hợi Kỷ Dậu Kỷ Mùi
Canh Ngọ Canh Thìn Canh Dần Canh Tý Canh Tuất Canh Thân
Tân Mùi Tân Tỵ Tân Mão Tân Sửu Tân Hợi Tân Dậu
Nhâm Thân Nhâm Ngọ Nhâm Thìn Nhâm Dần-2022 Nhâm Tý Nhâm Tuất
Quý Dậu Quý Mùi Quý Tỵ Quý Mão. -2023 Quý Sửu Quý Hợi
 • Lường thiên xích:

 

Lường Thiên Xích

Lường thiên xích – thước đo trời ứng dụng phi tinh

 •  Ví dụ:

Vận 1, 2, 3 Thượng nguyên Giáp Tý khởi Nhất bạch.

Năm Giáp Tý của vận 1,2,3 thì có phi tinh 1 nhập trung cung, phi thuận.

Năm Ất Sửu của vận 1,2,3 thì có phi tinh 9 nhập trung cung, phi thuận.

Năm Kỷ Tỵ của vận 1,2,3 thì có phi tinh 5 nhập trung cung, phi thuận.

Sao 9 nhập trung cung và phi tinh thuận

Sao 9 nhập trung cung và phi tinh thuận

Vận 1, 2, 3 Thượng nguyên Giáp Tý khởi Nhất bạch.

Ví dụ: Năm Giáp Tuất của vận 1,2,3 thì có phi tinh  9 nhập trung cung, phi thuận.

Ví dụ: Năm Đinh Sửu của vận 1,2,3 thì có phi tinh 6 nhập trung cung, phi thuận.

Ví dụ: Năm Tân Tỵ của vận 1,2,3 thì có phi tinh 2 nhập trung cung, phi thuận.

Vận 4, 5, 6 Trung nguyên Giáp tý khởi Tứ lục.

Ví dụ: Năm Giáp Tý của vận 4, 5, 6 thì có phi tinh 4 nhập trung cung, phi thuận.

Ví dụ: Năm Ất Sửu của vận 4, 5, 6 thì có phi tinh 3 nhập trung cung, phi thuận.

Ví dụ: Năm Kỷ Tỵ của vận 4, 5, 6 thì có phi tinh 8 nhập trung cung, phi thuận.

Vận 4, 5, 6 Trung nguyên Giáp tý khởi Tứ lục.

Ví dụ: Năm Giáp Tuất của vận 4, 5, 6 thì có phi tinh 3 nhập trung cung, phi thuận.

Ví dụ: Năm Đinh Sửu của vận 4, 5, 6 thì có phi tinh 9 nhập trung cung, phi thuận.

Ví dụ: Năm Tân Tỵ của vận 4, 5, 6 thì có phi tinh 5 nhập trung cung, phi thuận.

Vận 7, 8, 9 Hạ nguyên Giáp Tý khởi Thất xích.

Ví dụ: Năm Giáp Tý của vận 7, 8, 9 thì có phi tinh 7 nhập trung cung, phi thuận.

Ví dụ: Năm Ất Sửu của vận 7, 8, 9 thì có phi tinh 6 nhập trung cung, phi thuận.

Ví dụ: Năm Kỷ Tỵ của vận 7, 8, 9 thì có phi tinh 2 nhập trung cung, phi thuận.

Vận 7, 8, 9 Hạ nguyên Giáp tý khởi Thất xích.

Ví dụ: Năm Giáp Tuất của vận 7, 8, 9 thì có phi tinh 6 nhập trung cung, phi thuận.

Ví dụ: Năm Đinh Sửu của vận 7, 8, 9 thì có phi tinh 3 nhập trung cung, phi thuận.

Ví dụ: Năm Tân Tỵ của vận 7, 8, 9 thì có phi tinh 8 nhập trung cung, phi thuận.

 • Tính phi tinh năm 2023 – Quý Mão:

Vậy năm 2023 nằm trong vận 8, mà vận 8 thuộc hạ nguyên. Năm nay là Quý Mão .

Quý Mão thuộc tuần Giáp Ngọ.

Với câu thơ: Hạ nguyên Thất xích nghịch hành cung.

Có nghĩa là: Phi tinh Thất Xích Kim tại Giáp Tý, thì Giáp Tuất là sao 6, Giáp Thân là sao 5, Giáp Ngọ là sao 4.

Rồi phi thuận ta có: Giáp Ngọ là sao 4, Ất Mùi là sao 5, Bính Thân là sao 6, Đinh Dậu là sao 7, Mậu Tuất là sao 8, Kỷ Hợi là sao 9, Canh Tý là sao 1, Tân Sửu là sao 2, Nhâm Dần là sao 3, Quý Mão là sao 4. Tức là Tứ Lục Mộc.

Cho phi tinh 4 vào trung cung, phi tinh theo lường thiên xích, ta có bảng sau:

Sao 4 vào trung cung và phi tinh thuận

Sao 4 vào trung cung và phi tinh thuận

Kết luận: Trong năm 2023 Quý Mão, Mỗi hướng nhà có một bộ phi tinh Năm đến nhà như sau:

Hướng  Sơn Cửa trước  Cửa sau
1 Bắc Nhâm Cửu Tử Hoả Bát Bạch Thổ
Tý Quý Cửu Tử Hoả Bát Bạch Thổ
2 Đông Bắc Sửu Thất Xích Kim Nhất Bạch Thuỷ
Cấn Dần Thất Xích Kim Nhất Bạch Thuỷ
3 Đông  Giáp Nhị Hắc Thổ Lục Bạch Kim
Mão Ất Nhị Hắc Thổ Lục Bạch Kim
4 Đông Nam Thìn Tam Bích Mộc Ngũ Hoàng Thổ 
Tốn Tỵ Tam Bích Mộc Ngũ Hoàng Thổ 
5 Nam Bính  Bát Bạch Thổ Cửu Tử Hoả
Ngọ Đinh Bát Bạch Thổ Cửu Tử Hoả
6 Tây Nam Mùi Nhất Bạch Thuỷ Thất Xích Kim
Khôn Thân Nhất Bạch Thuỷ Thất Xích Kim
7 Tây Canh Lục Bạch Kim Nhị Hắc Thổ
Dậu Tân Lục Bạch Kim Nhị Hắc Thổ
8 Tây Bắc Tuất Ngũ hoàng Thổ Tam Bích Mộc
Càn Hợi Ngũ hoàng Thổ Tam Bích Mộc

 

Lưu ý năm 2023 Quý Mão có:

 • Phi tinh Bát Bạch Thổ, Cửu Tử Hoả, Nhất Bạch Thuỷ đều là vượng tinh trong năm 2023.
 • Và phi Ngũ Hoàng Thổ, Nhị Hắc Thổ là sát tinh. Nên treo chuông gió hướng có 2 sao này bay đến để hoá giải.

Chuông gió km loại hoá giải sát khí

Chuông gió km loại hoá giải sát khí

Ứng dụng cửu tinh trong huyền không phi tinh để tinh phi tinh tháng Dần (tháng 1 âm lịch):

Cách làm:  Dựa vào khẩu quyết, lục thập hoa gíáp, lường thiên xích, ví dụ.

 • NGUYỆT TINH KHỞI QUYẾT:

NGUYỆT TINH KHỞI QUYẾT

Tý Ngọ Mão Dậu Bát bạch khởi.

Dần Thân Tỵ Hợi Nhị hắc cầu.

Thìn Tuất Sửu Mùi Ngũ hoàng khởi.

Nghịch hành thuận bá bát phường du

 •  Lục thập hoa giáp:

Giáp Tý Giáp Tuất Giáp Thân Giáp Ngọ Giáp Thìn-2024 Giáp Dần
Ất Sửu Ất Hợi Ất Dậu Ất Mùi Ất Tỵ      -2025 Ất Mão
Bính Dần Bính Tý Bính Tuất Bính Thân Bính Ngọ Bính Thìn
Đinh Mão Đinh Sửu Đinh Hợi Đinh Dậu Đinh Mùi Đinh Tỵ
Mậu Thìn Mậu Dần Mậu Tý Mậu Tuất Mậu Thân Mậu Ngọ
Kỷ Tỵ Kỷ Mão Kỷ Sửu Kỷ Hợi Kỷ Dậu Kỷ Mùi
Canh Ngọ Canh Thìn Canh Dần Canh Tý Canh Tuất Canh Thân
Tân Mùi Tân Tỵ Tân Mão Tân Sửu Tân Hợi Tân Dậu
Nhâm Thân Nhâm Ngọ Nhâm Thìn Nhâm Dần-2022 Nhâm Tý Nhâm Tuất
Quý Dậu Quý Mùi Quý Tỵ Quý Mão. -2023 Quý Sửu Quý Hợi

 

 • Lường thiên xích:

Lường Thiên Xích ứng dụng phi tinh

Lường Thiên Xích ứng dụng phi tinh

 • Ví dụ:

Năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu: khởi Bát Bạch

Sao 8 nhập trung cung, phi tinh thuận 

Năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi: Nhị Hắc cầu

Sao 2 nhập trung cung (phi tinh thuận)

Thìn Tuất Sửu Mùi Ngũ Hoàng khởi,

 Sao 5 nhập trung cung (phi tinh thuận)

Nghịch hành thuận bá bát phương du. Có nghĩa là sao vào trung cung thì phi tinh thuận. Tuy nhiên qua tháng sau thì số sao giảm dần. 

Ví dụ :

Năm Tý có sao Bát Bạch Thổ (sao 8) khởi tháng giêng thì tháng 2 là sao Thất Xích Kim (sao 7), tháng 3 là Tam Bích Mộc ( sao 3),…nhập trung cung và tìm sao đến cung nào.

Tính phi tinh tháng giêng năm Quý Mão:

Ta xem câu thơ: Tý, Ngọ, Mão, Dậu khởi Bát Bạch.

Có nghĩa là năm Mão thì tháng giêng là sao Bát Bạch Thổ, tháng hai là sao Thất Xích Kim (sao 7),…

Do câu thơ Nghịch hành thuận bá bát phương du. Có nghĩa là phi tinh đi theo tháng thì “thuận bá”, nghĩa là phi tinh phi theo chiều thuận (1,2,3,4,5,6,7,8,9,1), “Nghịch hành” là số sao giảm dần (8, 7, 6, 5,…)

Ta được phi tinh từng tháng trong năm Quý Mão như sau:

Tháng  Năm Quý Mão
1 Dần 8
2 Mão 7
3 Thìn 6
4 Tỵ 5
5 Ngọ 4
6 Mùi 3
7 Thân 2
8 Dậu 1
9 Tuất 9
10 Hợi 8
11 7
12 Sửu 6

Ứng dụng cửu tinh trong huyền không phi tinh để tính phi tinh ngày trong tháng:

Cách làm: Dựa vào khẩu quyết, Tiết khí và lịch tiết khí trong năm, Lục thập hoa giáp, lường thiên xích, ví dụ:

 • Bài thơ khẩu quyết:

KHỞI NHẬT BẠCH QUYẾT

Nhật gia bạch pháp bất nan cầu,

Nhị thập tứ khí Lục cung chu,

Đông chí Vũ Thuỷ cập Cốc Vũ,

Dương thuận, Nhất, Thất, Tứ trung du,

Giáp Tý Giáp Tuất Giáp Thân Giáp Ngọ Giáp Thìn 2024 Giáp Dần
Ất Sửu Ất Hợi Ất Dậu Ất Mùi Ất Tỵ      -2025 Ất Mão
Bính Dần Bính Tý Bính Tuất Bính Thân Bính Ngọ Bính Thìn
Đinh Mão Đinh Sửu Đinh Hợi Đinh Dậu Đinh Mùi Đinh Tỵ
Mậu Thìn Mậu Dần Mậu Tý Mậu Tuất Mậu Thân Mậu Ngọ
Kỷ Tỵ Kỷ Mão Kỷ Sửu Kỷ Hợi Kỷ Dậu Kỷ Mùi
Canh Ngọ Canh Thìn Canh Dần Canh Tý Canh Tuất Canh Thân
Tân Mùi Tân Tỵ Tân Mão Tân Sửu Tân Hợi Tân Dậu
Nhâm Thân Nhâm Ngọ Nhâm Thìn Nhâm Dần-2022 Nhâm Tý Nhâm Tuất
Quý Dậu Quý Mùi Quý Tỵ Quý Mão. -2023 Quý Sửu Quý Hợi

 

 • Lường thiên xích:

 

Lường Thiên Xích

Lường Thiên Xích ứng dụng phi tinh

 • Ví dụ:

Ngày Đông Chí: sao Nhất Bạch Thuỷ (sao 1) nhập trung cung, rồi phi tinh thuận.

Ngày Vũ Thuỷ sao Thất Xích Kim (sao 7) nhập trung cung, rồi phi tinh thuận.

Ngày Cốc Vũ sao Tứ Lục Mộc (sao 4) nhập trung cung, rồi phi tinh thuận.

Với câu thơ:

Hạ Chí, Xử Thử, Sương Giáng hậu,

Cửu, Tam, Lục tinh nghịch hành cầu.

Ngày Hạ Chí : Cửu Tử Hoả (sao 9) nhập trung cung, rồi phi tinh thuận.

Ngày Xử Thử: Tam Bích Mộc (sao 3) nhập trung cung, rồi phi tinh thuận.

Ngày Sương Giáng: Lục Bạch Kim (sao 6) nhập trung cung, rồi phi tinh thuận,

 •  Tính phi tinh ngày mùng 1 Tết  Quý Mão 2023:

Ngày Đông Chí là ngày 22/12/2022 nhằm ngày Kỷ Dậu 29/11 Nhâm Dần. Ngày Kỷ Dậu thuộc tuần Giáp Thìn.

Với câu thơ:

Đông chí Vũ Thuỷ cập Cốc Vũ,

Dương thuận, Nhất, Thất, Tứ trung du,

Cho ta lấy Giáp Tý là sao Nhất Bạch Thuỷ, Giáp Tuất là sao Nhị Hắc Thổ (sao 2), Giáp Thân là sao Tam Bích Mộc (sao 3), Giáp Ngọ là sao Tứ Lục Mộc (sao 4), Giáp Thìn là sao Ngũ Hoàng Thổ.

Tại đây ta phi thuận trên lòng bàn tay theo chiều kim đồng hồ: Giáp Thìn (sao 5), Ất Tỵ (sao 6), Bính Ngọ (sao 7), Đinh Mùi (sao 8), Mậu Thân (sao 9), Kỷ Dậu (sao 1). Ngày mùng 1 Tết ta nhập trung cung phi tinh thuận. Tìm cửu tinh trong cửu cung đồ. Luận cát hung của ngày hôm đó cho tất cả các hướng nhà.

Sao 1 nhập trung cung phi tinh thuận

Sao 1 nhập trung cung phi tinh thuận

Ứng dụng cửu tinh trong huyền không phi tinh giờ trong một ngày:

Cách làm: Dựa vào khẩu quyết, Tiết khí, Lịch tiết khí trong năm, lường thiên xích. ví dụ.

Một ngày có 12 canh giờ, bắt đầu tính từ giờ Tý (23 giờ đêm đến 1 giờ sáng)

12 canh giờ trong ngày

12 canh giờ trong ngày

Bài thơ để tìm phi tinh giờ:

KHỞI THỜI BẠCH QUYẾT

Tam nguyên thời bạch, nhật tương đồng,

Dương thuận, Âm nghịch, nhập cung trung,

Đông chí Nhất, Tứ, Thất, dương ký,

Hạ chí Cửu, Lục, Tam thị tông,

Thiên Nhất Cửu, Địa Tứ Lục, Nhân Thất Tam.

Nhất, Tứ, Thất vi dương: thuận.

Tam, Lục, Cửu vi âm: nghịch.

 • Lịch tiết khí và tiết khí trong năm 2023:

Một năm có 24 tiết khí

 • Lường thiên xích:

Lường Thiên Xích

Lường Thiên Xích ứng dụng phi tinh

 • Cách tính phi tinh giờ giao thừa năm Quý Mão 2023:

Theo khẩu quyết và lịch tiết khí ta chọn giờ Tý mùng 1 Tết năm Quý Mão là sao 4 (4 cộng)

Ta được:

Sao 4 phi tinh thuận

Sao 4 phi tinh thuận

Nhà hướng Tây Bắc sẽ có Ngũ Hoàng Thổ đến cửa năm 2023

Nhà hướng Tây Bắc sẽ có Ngũ Hoàng Thổ đến cửa năm 2023

Ứng dụng phi tinh thuận

Ứng dụng phi tinh thuận

Xin gửi tặng quý độc giả bài thơ: Nhị thập tứ tiết khí (24 Tiết)

Quà tặng khẩu quyết Nhị Thập Tứ Tiết:

NHỊ THẬP TỨ TIẾT

Xuân Vũ Kinh Xuân Thanh Cốc Thiên

Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ.

Hạ Mãn Mang Hạ Thử Tương Liên

Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử.

Thu Xử Lộ Thu Hàn Sương Giáng

Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng.

Đông Tuyết Tuyết Đông Tiểu Đại Hàn

Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn.

Ngôi nhà nào cũng cần chuông gió ở lối đi để hoá giải sát tinh Nhị Hắc Thổ và Ngũ Hoàng Thổ…

Bài viết liên quan:

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top