Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Tây Nam năm 2018

Rate this post

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Mùi:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là: CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Bệnh về đầu. Công danh trắc trở…

Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày: 11/1 Mậu Tuất.

Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông. Hỷ sự…

Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng hao tài. Bất hòa. Trẻ nhỏ bất lợi… Đặc biệt chú ý ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5 Mậu Tuất.

Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng bệnh về đầu. Công danh trắc trở. Hao tài. Bất hòa gia đạo. Đặc biệt chú ý ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Đại kỵ. Phòng ngộ độc thực phẩm. Phòng tiểu nhân. Đặc biệt chú ý ngày: 29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất. 

Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng bất hòa. Phòng tiểu nạn… Đặc biệt chú ý ngày: 1/8, 10/8, 19/8, 28/8 Mậu Tuất.

Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa. Hao tài. Đặc biệt chú ý ngày: 6/9, 18/9, 27/9 Mậu Tuất.

Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày: 8/10, 17/10, 23/10 Mậu Tuất. 

Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông. Hỷ sự..

Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Mùi:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là: CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Bệnh về đầu. Người cha bất lợi..

Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Họa tửu sắc. Phòng tiểu nhân. Đặc biệt chú ý ngày: 11/1 Mậu Tuất.

Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát…

Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử hanh thông. Vượng điền sản…

Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản…

Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng hỏa tai. Thị phi…Trộm cướp. Phụ nữ bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5 Mậu Tuất.

Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng bệnh về đầu. Người cha bất lợi. Hao tài…Đặc biệt chú ý ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa (nặng). Phòng tiểu nhân. Đặc biệt chú ý ngày: 29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất.

Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng bất hòa gia đạo. Khắc chủ mẫu. Bệnh đường ruột, tỳ vị… Đặc biệt chú ý ngày: 1/8, 10/8, 19/8, 25/8 Mậu Tuất.

Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏađáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa gia đạo. Đặc biệt chú ý ngày: 6/9, 18/9, 27/9 Mậu Tuất.

Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Họa tửu sắc. Phòng tiểu nhân. Bệnh dạ dày, ruột. Đặc biệt chú ý ngày: 8/10, 17/10, 23/10 Mậu Tuất.

Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát…

Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử hanh thông. Vượng điền sản…

Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản…

Bài viết liên quan:

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top