Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Tây Nam năm 2017

5/5 - (4 bình chọn)

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Mùi:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là: NHẤT BẠCH THỦY nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Hao tài. Bất hòa. Trẻ nhỏ bất lợi. Nên đặt tấm thảm chùi chân trước cửa nhà màu đỏ.

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu ( 04/3/2017) :

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Đại kỵ. Đặc biệt chú ý ngày: 2/1; 8/1; 14/1; 17/1; 26/1; 29/1; 6/2 Đinh Dậu.

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa. Phòng tiểu nạn..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa.

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày:10/4; 13/4; 19/4; 22/4; 28/4; 1/5;7/5 Đinh Dậu. 

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông. Hỷ sự..

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Hao tài. Bất hòa. Trẻ nhỏ bất lợi..

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Bệnh về đầu. Công danh trắc trở..

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Đại kỵ. Đặc biệt chú ý ngày: 19/9; 22/9; 28/9; 2/10; 8/10; 11/10; 17/10 Đinh Dậu.

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa. Phòng tiểu nạn..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa.

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày: 20/12; 23/12; 29/12 Đinh Dậu.

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Khôn Thân:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY  nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng hỏa tai. Thị phi..

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu ( 04/3/2017) :

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa(nặng). Đặc biệt chú ý ngày: 2/1; 8/1; 14/1; 17/1; 26/1; 29/1; 6/2 Đinh Dậu.

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa gia đạo. Khắc chủ mẫu..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa gia đạo..

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày:10/4; 13/4; 19/4; 22/4; 28/4; 1/5;7/5 Đinh Dậu.

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần)  ( 06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử hanh thông. Vượng điền sản..

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản..

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng hỏa tai. Thị phi..

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Bệnh về đầu. Người cha bất lợi..

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa(nặng). Đặc biệt chú ý ngày: 19/9; 22/9; 28/9; 2/10; 8/10; 11/10; 17/10 Đinh Dậu.

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa gia đạo. Khắc chủ mẫu..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa gia đạo..

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày: 20/12; 23/12; 29/12 Đinh Dậu.

 Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top