Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Tây năm 2018

Rate this post

Ứng dụng phi tinh để dự đoán vượng suy của ngôi nhà

 

Ứng dụng phi tinh để dự đoán vượng suy của ngôi nhà

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Canh: 

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là:  CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh về dạ dày, ruột, chân. Bất hòa.

Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng thị phi. Tranh chấp…Phòng bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày: 11/1 Mậu Tuất.

Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng hao tài. Có kiện tụng… Đặc biệt chú ý ngày: 19/1, 28/1, 8/2 Mậu Tuất.

Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh về chân tay, đường ruột. Lưu ý sức khỏe phụ nữ trong nhà. Đặc biệt chú ý ngày: 22/2, 1/3, 13/3 Mậu Tuất.

Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng họa đào hoa. Bất hòa, trộm cắp… Đặc biệt chú ý ngày: 21/3, 1/4, 10/4 Mậu Tuất.

Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng trộm cắp. Nạn chân tay, bệnh tiêu hóa…Bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5 Mậu Tuất.

Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh về gan, chân, dạ dày. Bất hòa. Phòng tiểu nhân. Đặc biệt chú ý ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

Từ ngày 26/6 Mậu Tuất  ( 07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát. Khoa cử hanh thông…

 Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Lợi về học hành…

Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Phát văn chương…

Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng thị phi. Tranh chấp… Phòng hỏa tai. Đặc biệt chú ý ngày: 8/10, 17/10, 23/10 Mậu Tuất.

Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng hao tài. Có kiện tụng. Đau đầu, tay chân… Đặc biệt chú ý ngày: 3/11, 12/11, 22/11 Mậu Tuất.

Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh về chân tay. Lưu ý sức khỏe phụ nữ trong nhà. Đặc biệt chú ý ngày: 30/11, 9/12, 18/12, 24/12 Mậu Tuất./ Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng họa đào hoa. Trộm cắp… Phụ nữ bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 2/1, 11/1 Kỷ Hợi.

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Canh:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là: CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Trẻ nhỏ bất lợi. Đặc biệt chú ý các ngày: 04/06, 13/06, 19/06 Mậu Tuất.

Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng bất hòa. Hỏa tai. Đặc biệt chú ý ngày: 11/1 Mậu Tuất.

Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng, thị phi. Bệnh về đầu, xương. Đặc biệt chú ý ngày: 19/1, 28/1, 8/2 Mậu Tuất.

Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Chú ý sức khỏe phụ nữ trong gia đình. Đặc biệt chú ý ngày: 22/2, 1/3, 13/3 Mậu Tuất.

Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng bất hòa. Chú ý khi đi xe cộ. Trẻ nhỏ bất lợi. Đặc biệt chú ý ngày: 21/3, 1/4, 14/4 Mậu Tuất.

Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa… Đặc biệt chú ý ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5  Mậu Tuất.

Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Trẻ nhỏ bất lợi. Họa tửu sắc, tiểu nhân ngầm hại. Đặc biệt chú ý ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát…

Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản…

Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản…

Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Bất hòa. Hỏa tai… Đặc biệt chú ý ngày: 8/10, 17/10, 23/10 Mậu Tuất.

Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng, thị phi… Đặc biệt chú ý ngày: 3/11, 12/11, 22/11 Mậu Tuất.

Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Lưu ý sức khỏe phụ nữ trong nhà. Đặc biệt chú ý ngày: 30/11, 9/12, 18/12, 24/12 Mậu Tuất.

Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi. Bất hòa… Đặc biệt chú ý ngày: 2/1, 11/1 Kỷ Hợi.

Bài viết liên quan:

Những ứng dụng cao cấp trong các trường phái phong thuỷ hiện nay

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top