Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Tây năm 2017

5/5 - (3 bình chọn)

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Canh:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY  nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng trộm cắp. Nạn chân tay..

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu ( 04/3/2017) :

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát. Khoa cử hanh thông..

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu ( 03/4/2017):

Ứng dụng cửu tinh dự đoán vượng suyỨng dụng cửu tinh dự đoán vượng suy

 

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Lợi về học hành..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Phát văn chương..

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Thị phi. Tranh chấp..

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Hao tài. Có kiện tụng..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh về chân tay. Đặc biệt chú ý ngày: 16/6; 19/6; 25/6; 28/6; 5/6(n); 8/6(n); 14/6(n) Đinh Dậu.

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Họa đào hoa..

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng trộm cắp. Nạn chân tay..

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh về gan chân. Bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 24/8; 27/8; 3/9; 6/9; 9/9; 15/9; 18/9 Đinh Dậu.

Ứng dụng cửu tinh phi tinh Cửu Tử Hoả để dự đoán vượng suy

Ứng dụng cửu tinh phi tinh Cửu Tử Hoả để dự đoán vượng suy

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu  ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu  ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát. Khoa cử hanh thông..

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Lợi về học hành..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu  ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Phát văn chương..

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Thị phi. Tranh chấp..

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Canh:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY  nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa…

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu ( 04/3/2017) :

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát..

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản..

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Bất hòa..

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu  ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Quan tụng..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày: 16/6; 19/6; 25/6; 28/6; 5/6(n); 8/6(n); 14/6(n) Đinh Dậu.

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa…

Ứng dụng cửu tinh nhập sao Nhất Bạch Thuỷ phi tinh thuận

Ứng dụng cửu tinh nhập sao Nhất Bạch Thuỷ phi tinh thuận

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Trẻ nhỏ bất lợi. Đặc biệt chú ý ngày: 24/8; 27/8; 3/9; 6/9; 9/9; 15/9; 18/9 Đinh Dậu.

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát…

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu  (04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản..

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Bất hòa…

Bài viết liên quan: Ý nghĩa cửu tinh trong huyền không phi tinh

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top