Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Tây Bắc năm 2017

Rate this post

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Tây Bắc:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY  nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiết niệu. Đặc biệt chú ý ngày: 12/5; 18/5; 21/5; 29/5; 6/6; 9/6; Đinh Dậu Đinh Dậu; 19/7; 22/7; 28/7; 2/8; 8/8; 11/8; 17/8 Đinh Dậu

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu  ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu  ( 04/3/2017) :

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Đinh tài đều phát..

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu  ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu  ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng tài..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu  ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu  ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Họa đào hoa..

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu  ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu  ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Quan lộc hanh thông..

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu  ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu  ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh phụ khoa, thận. Đặc biệt chú ý ngày: 12/5; 18/5; 21/5; 29/5; 6/6; 9/6; Đinh Dậu.

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Khoa cử hanh thông..

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu  ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bệnh về gan, chân..

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiết niệu. Đặc biệt chú ý ngày: 19/7; 22/7; 28/7; 2/8; 8/8; 11/8; 17/8 Đinh Dậu.

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đại cát. Đại lợi..

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Đinh tài đều phát..

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu (04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng tài..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Họa đào hoa..

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Quan lộc hanh thông..

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top