Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Tây Bắc năm 2018

Rate this post

Ứng dụng phi tinh dự đoán vượng suy ngôi nhà để hoá giải

Ứng dụng phi tinh dự đoán vượng suy ngôi nhà để hoá giải

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Tuất:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là:  CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đại cát, đại lợi…

Từ ngày 01/01 Mậu Tuất  (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Quan lộc hanh thông…

Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh phụ khoa, thận. Đặc biệt chú ý ngày: 19/1, 28/1, 8/2 Mậu Tuất.

Từ ngày 20/02 Mậu Tuất  (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Khoa cử hanh thông…

Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bệnh về gan, chân…Đặc biệt chú ý ngày: 21/3, 1/4, 10/4 Mậu Tuất.

Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiết niệu. Đặc biệt chú ý ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5  Mậu Tuất.

Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đại cát, đại lợi…

Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Đinh tài đều phát…

Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng tài…

Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng họa đào hoa…Đặc biệt chú ý ngày: 06/09, 18/09, 27/09 Mậu Tuất.

Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Quan lộc hanh thông…

Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh phụ khoa, thận, ngộ độc. Đặc biệt chú ý ngày: 3/11, 12/11, 22/11 Mậu Tuất.

Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Khoa cử hanh thông…

Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bệnh về gan, chân. Kiện cáo. Đặc biệt chú ý ngày: 2/1, 11/1 Kỷ Hợi

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Càn Hợi:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là:  CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan vận trắc trở. Bệnh nhức đầu, nhức xương. Bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 11/1 Mậu Tuất.

Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Tinh thần bất ổn. Chú ý sức khỏe những người phụ nữ lớn tuổi trong nhà. Đặc biệt chú ý ngày: 19/1, 28/1, 8/2  Mậu Tuất.

Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng tai nạn tàu xe. Bất hòa…Đặc biệt chú ý ngày: 22/2, 1/3, 13/3 Mậu Tuất.

Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa. Quan lộc giảm sút…Đặc biệt chú ý ngày: 21/3, 1/4, 10/4 Mậu Tuất.

Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh về đầu, thận, tiết niệu. Bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5 Mậu Tuất.

 

Nhất Bạch Thuỷ nhập trung cung phi tinh tìm sao vượng

Nhất Bạch Thuỷ nhập trung cung phi tinh tìm sao vượng

Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông. Hỷ sự..

Từ Ngày 28/7 Mậu Tuất(7/9/2018) đến Ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản..

Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng bất hòa. Họa tửu sắc…Đặc biệt chú ý ngày: 6/9, 18/9, 27/9 Mậu Tuất.

Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan vận trắc trở. Bệnh về đầu… Đặc biệt chú ý ngày: 8/10, 17/10, 23/10  Mậu Tuất.

Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Tinh thần bất ổn. Lưu ý sức khỏe phụ nữ lớn tuổi trong nhà. Đặc biệt chú ý ngày: 3/11, 12/11, 22/11 Mậu Tuất.

Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng bệnh về đầu. Bất hòa… Đặc biệt chú ý ngày: 30/11, 9/12, 18/12, 24/12 Mậu Tuất.

Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa, kiện cáo…Đặc biệt chú ý ngày: 2/1, 11/1 Kỷ Hợi.

Bài viết liên quan:

Bình Thanh Long -Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top