Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Nam năm 2018

Rate this post

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Bính:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là: CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Hao tài… Gia đạo bất hòa.

1/ Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan vận hanh thông. Vượng tài…

2/ Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Quan vận hanh thông. Vượng tài…

3/ Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng hỏa tai. Hao tài. Họa đào hoa. Đặc biệt chú ý ngày: 22/2, 1/3, 13/3 Mậu Tuất.

4/ Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng… Phòng tàu xe. Bệnh ở miệng, đầu, ung nhọt. Đặc biệt chú ý ngày: 21/3, 1/4, 10/4 Mậu Tuất.

5/ Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng kiện tụng. Họa đào hoa. Bệnh về miệng. Gia đạo buồn tẻ. Đặc biệt chú ý ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5  Mậu Tuất.

6/ Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng hao tài…Bất hòa. Bệnh phong

7/ Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng hao tài. Bất hòa, bệnh dị ứng, thổ huyết.

8/ Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng hỏa tai… Phụ nữ bất hòa. Ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt chú ý ngày: 1/8, 10/8, 19/8, 25/8 Mậu Tuất.

9/ Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Quan lộc hanh thông. Hỷ sự…

10/ Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan vận hanh thông. Vượng tài…

11/ Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Quan vận hanh thông, vượng tài…

12/ Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng hỏa tai. Hao tài. Họa đào hoa. Đặc biệt chú ý ngày: 30/11, 9/12, 18/12, 24/12 Mậu Tuất.

13/ Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng, bất hòa. Bệnh ở miệng, đầu, ung nhọt. Đặc biệt chú ý ngày: 2/1, 11/1  Kỷ Hợi.

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Bính:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là: CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

1/ Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản…

2/ Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản…

3/ Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng bất hòa, thị phi… Bệnh thổ huyết. Đặc biệt chú ý ngày: 22/2, 1/3, 13/3 Mậu Tuất.

4/ Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng. Bệnh gan, mật, chân tay, đau đầu, xương. Đặc biệt chú ý ngày: 21/3, 1/4, 10/4 Mậu Tuất.

5/ Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Gia đạo buồn tẻ… Đặc biệt chú ý ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5 Mậu Tuất.

6/ Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi. Bệnh phong. Gia đạo bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

7/ Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa. Hao tài. Bệnh dị ứng. Đặc biệt chú ý ngày: 29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất. Nên để tấm thảm đỏ trước cửa nhà.

8/ Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Trẻ nhỏ bất lợi. Phụ nữ bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 1/8, 10/8, 19/8, 25/8 Mậu Tuất.

9/ Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát…

10/ Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản…

11/ Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản…

12/ Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng bất hòa. Hao tài. Bệnh thổ huyết. Đặc biệt chú ý ngày: 30/11, 9/12, 18/12, 24 /12 Mậu Tuất.

13/ Từ ngày 30/12 Mậu Tuất  (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng, bất hòa. Bệnh nhức đầu, xương, gan, mật, chân tay. Đặc biệt chú ý ngày: 2/1, 11/1 Kỷ Hợi.

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top