Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Nam năm 2017

Rate this post

Cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng  Bính:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY  nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Kiện tụng. Họa đào hoa. Bệnh về miệng. Đặc biệt chú ý ngày: 7/2; 11/2; 17/2; 20/2; 26/2; 29/2; 22/7; 25/7; 2/8; 5/8; 11/8; 14/8; 17/8  21/10; 24/10; 30/10; 3/11; 4/11; 10/11; 13/11;  Đinh Dậu

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu ( 04/3/2017) :

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Hao tài..

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng hỏa tai..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Quan lộc hanh thông. Hỷ sự..

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan vận hanh thông. Vượng tài..

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu  ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu  ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Quan vận hanh thông. Vượng tài..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Hỏa tai. Hao tài. Họa đào hoa..

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Quan tụng..

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu  ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Kiện tụng. Họa đào hoa. Bệnh về miệng..

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Hao tài..

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Hao tài..

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng hỏa tai..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Quan lộc hanh thông. Hỷ sự..

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan vận hanh thông. Vượng tài..

Cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng  Ngọ Đinh:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY  nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Nên treo chuông gió các cửa đi, đặc biệt cửa trước. . Đặc biệt chú ý ngày: 7/2; 11/2; 17/2; 20/2; 26/2; 29/2; 22/7; 25/7; 2/8; 5/8; 11/8; 14/8; 17/8  21/10; 24/10; 30/10; 3/11; 4/11; 10/11; 13/11;  Đinh Dậu

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu ( 04/3/2017) :

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa. Nên để tấm thảm đỏ trước cửa nhà và phòng con trai.

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Trẻ nhỏ bất lợi…Đặc biệt chú ý ngày: 7/2; 11/2; 17/2; 20/2; 26/2; 29/2 Đinh Dậu

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu  ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu  ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát..

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu  ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu  ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản..

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu  ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu  ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Bất hòa..

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Quan tụng…

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa…Đặc biệt chú ý ngày: 22/7; 25/7; 2/8; 5/8; 11/8; 14/8; 17/8 Đinh Dậu.

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa. Nên để tấm thảm đỏ trước cửa nhà và phòng con trai

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Trẻ nhỏ bất lợi. Đặc biệt chú ý ngày: 21/10; 24/10; 30/10; 3/11; 4/11; 10/11; 13/11;  Đinh Dậu

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu  ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát..

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản…

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top