Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Đông Nam năm 2018

Rate this post

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Thìn:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là:  CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Quan vận hanh thông. Vượng điền sản…

1/ Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng bệnh về đầu, tay. Gia đạo bất hòa, lưu ý khi đi tàu xe. Thắp đèn vàng trước cửa từ 18g30 đến 21g30 mỗi đêm. Đặc biệt chú ý ngày: 11/1 Mậu Tuất.

2/ Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung,Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa, hao tài… Đặc biệt chú ý ngày: 19/1, 28/1, 8/2 Mậu Tuất.

3/ Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh về đầu, xương, dạ dày. Treo chuông gió trước cửa ra vào. Đặc biệt chú ý ngày: 22/2, 1/3, 13/3 Mậu Tuất.

4/ Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Thăng quan. Đinh tài đều vượng…

5/ Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông. Đinh tài đều tốt…

6/ Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Quan vận hanh thông. Vượng điền sản…

7/ Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng bất hòa. Trộm cướp. Bệnh đau đầu, miệng. Đặt hũ muối hột trước cửa ra vào. Đặc biệt chú ý ngày: 29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất.

8/ Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan vận trắc trở. Của cải tổn thất. Đề phòng tai nạn. đau đầu, xương. Đặc biệt chú ý ngày: 1/8, 10/8, 19/8. 25/8 Mậu Tuất.

9/ Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh về đầu. Đề phòng tiểu nhân. Ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt chú ý ngày: 6/9, 18/9, 27/9 Mậu Tuất.

10/ Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng bệnh về đầu…Gia đạo bất hòa, lưu ý khi đi tàu xe. Thắp đèn vàng trước cửa từ 18g30 đến 21g30 mỗi đêm. Đặc biệt chú ý ngày: 8/10, 17/10, 23/10 Mậu Tuất.

11/ Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa, hao tài… Đặc biệt chú ý ngày: 3/11, 12/11, 22/11 Mậu Tuất.

12/ Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh về đầu, dạ dày, ruột. Đặc biệt chú ý ngày: 30/11, 9/12, 18/12, 24/12 Mậu Tuất.

13/ Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Thăng quan. Đinh tài đều vượng…

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Tốn Tỵ:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là: CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

1/ Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi. Gia đạo bất hòa. Thắp đèn vàng trước cửa từ 18g30 đến 21g30 mỗi đêm. Đặc biệt chú ý ngày: 1/11 Mậu Tuất.

2/ Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa. Bệnh chân tay, gan… Đặc biệt chú ý ngày: 19/1, 28/1, 8/2  Mậu Tuất.

3/ Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa, bài tiết. Treo chuông gió trước cửa ra vào. Đặc biệt chú ý ngày: 22/2, 1/3, 13/3 Mậu Tuất.

4/ Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

5/ Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông. Hỷ sự…

6/ Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

7/ Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng bất hòa Đặt hũ muối hột trước cửa ra vào. Đặc biệt chú ý ngày: 29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất.

8/ Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng. Bệnh về đầu, xương. Đặc biệt chú ý ngày: 1/8, 10/8, 19/8, 25/8 Mậu Tuất.

9/ Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Vận khí sa sút. Phòng ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt chú ý ngày: 6/9, 18/9, 27/9 Mậu Tuất.

10/ Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng bất hòa. lưu ý cẩn thận khi đi tàu xe. Đặc biệt chú ý ngày: 08/10, 17/10, 23/10 Mậu Tuất

11/ Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa. bệnh chân tay, gan. Đặc biệt chú ý ngày: 3/11, 12/11, 22/11 Mậu Tuất.

12/ Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa, bài tiết. Đặc biệt chú ý ngày: 30/11, 9/12, 18/12 Mậu Tuất.

13/ Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top