Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Đông Nam năm 2017

Rate this post

Cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Thìn:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY  nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông. Đinh tài đều tốt..

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu  ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu  ( 04/3/2017) :

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Bất hòa..

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu  ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu  ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Quan vận trắc trở..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu  ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu  ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh về đầu. Bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 10/3; 16/3; 19/3; 28/3; 2/4; 8/4 Đinh Dậu.

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu  ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu  ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Bệnh về đầu..

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu  ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu  ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu  ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần)  ( 06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh về đầu. Đặc biệt chú ý ngày: 16/6; 22/6; 2/6(n); 5/6(n); 11/6(n);  Đinh Dậu.

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu  ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu  ( 06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Thăng quan. Đinh tài đều vượng..

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu  ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu  ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông. Đinh tài đều tốt..

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu  ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu  ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Quan vận hanh thông. Vượng điền sản..

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu  ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu  ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Bất hòa..

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Quan vận trắc trở..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu  ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh về đầu. Bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 24/11; 27/11; 3/12; 6/12; 12/12; 15/12; 18/12 Đinh Dậu.

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Bệnh về đầu..

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY  nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông. Hỷ sự..

Cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng  Tỵ:

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu ( 04/3/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Bất hòa..

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Quan tụng.

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Vận khí sa sút. Đặc biệt chú ý ngày:10/3; 16/3; 19/3; 28/3; 2/4; 8/4.

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa. Bệnh chân tay, gan..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa, bài tiết. Đặc biệt chú ý ngày: 16/6; 22/6; 25/6; 2/6(n); 5/6(n); 11/6(n).

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông. Hỷ sự..

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Bất hòa..

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Quan tụng.

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Vận khí sa sút. Đặc biệt chú ý ngày: 24/11; 27/11; 3/12; 6/12; 12/12; 15/12; 18/12.

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top