Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Đông năm 2018

Rate this post

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Giáp:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là: CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Bất hòa, hao tài..

1/ Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa, phòng trộm cướp, bệnh gan, dạ dày…Thắp đèn vàng trước cửa mỗi đêm từ 18g30 đến 21g30.

 Đặc biệt chú ý ngày: 11/1 Mậu Tuất.

2/ Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Phòng hỏa hoạn. Phụ nữ bất hòa. Treo chuông gió trước cửa ra vào. Đặc biệt chú ý ngày: 19/1, 28/1, 8/2 Mậu Tuất.

3/ Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát…

4/ Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản…

5/ Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản…

6/ Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng bất hòa…Trộm cướp, hỏa hoạn. Quan tai do tửu sắc. Nên đặt hũ muối hột trước cửa ra vào. Đặc biệt chú ý ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

7/ Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng…Chú ý xe cộ, bệnh ở miệng, đầu, ung nhọt. Đặc biệt chú ý ngày: 29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất.

8/ Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Bệnh ở miệng, kiện tụng, họa đào hoa. Đặc biệt chú ý ngày: 1/8, 10/8, 19/8, 25/8 Mậu Tuất.

9/ Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi. Phụ nữ bất hòa, bệnh thổ huyết. Lưu ý cẩn thận khi đi tàu xe. Đặc biệt chú ý ngày: 6/9, 18/9, 27/9 Mậu Tuất.

10/ Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa…Hao tài hoặc trộm cướp…Đặc biệt chú ý ngày: 8/10, 17/10, 23/10 Mậu Tuất.

11/ Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa, bệnh răng miệng. Phụ nữ bất hòa. Đặc biệt chú ý ngày: 3/11, 12/11, 22/11 Mậu Tuất.

12/ Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát…

13/ Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản…

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Mão Ất:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là:  CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng thị phi. Tranh chấp…Đặt hũ muối hột trước cửa ra vào.

1/ Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng mất trộm. Gia đạo bất hòa, bệnh dị ứng. Thắp đèn vàng trước cửa từ 18g30 đến 21g30 mỗi đêm. Đặc biệt chú ý ngày: 11/1 Mậu Tuất.

2/ Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Khắc chủ mẫu. Bệnh dạ dày, phòng hỏa hoạn. Treo chuông gió trước cửa ra vào. Đặc biệt chú ý ngày: 19/1, 28/1, 8/2 Mậu Tuất.

3/ Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát. Khoa cử hanh thông…

4/ Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Lợi về học hành…

5/ Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Phát văn chương…

6/ Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng thị phi. Tranh chấp… Đặc biệt chú ý ngày: 24/5, 4/6, 13/6 19/6 Mậu Tuất.

7/ Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng hao tài. Có kiện tụng…Đặc biệt chú ý ngày: 29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất.

8/ Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Gia đạo buồn tẻ. Bất lợi điền sản. Kiện tụng, họa đào hoa. Đặc biệt chú ý ngày: 1/8, 10/8, 19/8, 25/8 Mậu Tuất.

9/ Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng họa đào hoa…Phụ nữ bất hòa. Bệnh phong. Đặc biệt chú ý ngày: 6/9, 18/9, 27/9 Mậu Tuất.

10/ Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng mất trộm…Gia đạo bất hòa, bệnh dị ứng. Đặc biệt chú ý ngày: 8/10, 17/10, 23/10 Mậu Tuất.

11/ Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Khắc chủ mẫu. Bệnh dạ dày, phòng hỏa hoạn. Đặc biệt chú ý ngày: 3/11, 12/11, 22/11 Mậu Tuất.

12/ Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát. Khoa cử hanh thông…

13/ Từ Ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến Ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Lợi về học hành…

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top