Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Đông năm 2017

Rate this post

Cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Giáp:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY nhập trung cung. Tam Bích Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản..

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu ( 04/3/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Quan tụng…

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu  ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh:Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa..

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Trẻ nhỏ bất lợi..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát..

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu ( 06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản..

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản..

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Bất hòa..

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Quan tụng..

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu  ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu  ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bất hòa…

Cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng  Mão Ất:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là: NHẤT BẠCH THỦY nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Phát văn chương…

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu ( 04/3/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Hao tài. Có kiện tụng..

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu  ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu  ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Gia đạo buồn tẻ. Bất lợi điền sản. Đặc biệt chú ý ngày: 8/2; 14/2; 17/2; 23/2; 26/2; 2/3; 5/3 Đinh Dậu.

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Họa đào hoa..

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng mất trộm..

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Khắc chủ mẫu. Đặc biệt chú ý ngày: 12/5; 15/5; 21/5; 24/5; 3/6; 6/6; 12/6 Đinh Dậu.

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát. Khoa cử hanh thông..

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Lợi về học hành…

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Phát văn chương…

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Thị phi. Tranh chấp..

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Hao tài. Có kiện tụng..

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Gia đạo buồn tẻ. Bất lợi điền sản. Đặc biệt chú ý ngày: 24/10; 27/10; 3/11; 7/11; 10/11; 16/11 Đinh Dậu.

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng họa đào hoa..

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng mất trộm…

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top