Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Đông Bắc năm 2018

Rate this post

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Sửu:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là: CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng thị phi. Thắp đèn vàng trước cửa mỗi đêm từ 18g30 đến 21g30.

1/ Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

2/ Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng hao tài. Bất hòa…Đặc biệt chú ý ngày: 19/1, 28/1, 8/2 Mậu Tuất. Nên đặt hũ muối hột trước cửa ra vào.

3/ Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phát tiểu tài, tiểu lợi. Đặc biệt chú ý ngày: 22/2, 1/3, 13/3 Mậu Tuất.

4/ Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Vận khí sa sút. Bệnh tật. Đặc biệt chú ý ngày: 21/3, 1/4, 10/4 Mậu Tuất.

5/ Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi. Đặc biệt chú ý ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5 Mậu Tuất.

6/ Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng thị phi. Đặc biệt chú ý ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

7/ Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày:  29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất.

8/ Từ ngày 28/7 Mậu Tuất ( 7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

9/ Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộcđáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông.

10/ Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

11/ Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng hao tài. Bất hòa…Đặc biệt chú ý ngày: 3/11, 12/11, 22/11 Mậu Tuất.

12/ Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phát tiểu tài, tiểu lợi. Đặc biệt chú ý ngày: 30/11, 9/12, 18/12, 24/12 Mậu Tuất.

13/ Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Vận khí sa sút. Bệnh tật. Đặc biệt chú ý ngày: 2/1, 11/1 Kỷ Hợi .

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Sửu:

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là: CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bệnh về gan, chân…

1/ Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

2/ Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng thị phi. Tranh chấp…Đặc biệt chú ý ngày: 19/1, 28/1, 8/2 Mậu Tuất.

3/ Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng bệnh về đầu…Đặc biệt chú ý ngày: 22/2, 1/3, 13/3 Mậu Tuất.

4/ Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Đại họa. Đặc biệt chú ý ngày: 21/3, 1/4, 10/4 Mậu Tuất.

5/ Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Nhọt độc. Gia phong suy bại…Đặc biệt chú ý ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5 Mậu Tuất.

6/ Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bệnh về gan, chân…Đặc biệt chú ý ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

7/ Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày: 29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất.

8/ Từ ngày 28/7 Mậu Tuất ( 7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát…

9/ Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Vượng tài. Quý tử…

10/ Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

11/ Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng thị phi. Tranh chấp… Đặc biệt chú ý ngày: 3/11, 12/11, 22/11 Mậu Tuất.

12/ Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng bệnh về đầu…Đặc biệt chú ý ngày: 30/11, 9/12, 18/12, 24/12 Mậu Tuất.

13/ Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Đại họa. Đặc biệt chú ý ngày: 2/1, 11/1 Kỷ Hợi.

Bình thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top