Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Đông Bắc năm 2017

Rate this post

Cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng SỬU:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY  nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu  ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu  ( 04/3/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa…Đặc biệt chú ý ngày:2/1; 5/1; 11/1; 17/1; 20/1; 23/1; 3/2 Đinh Dậu.

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu  ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông.

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Hao tài. Bất hòa…

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phát tiểu tài, tiểu lợi.

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Vận khí sa sút. Bệnh tật… Đặc biệt chú ý ngày: 21/6(n); 24/6(n); 30/6(n); 3/7(n); 6/7; 12/7; 15/7 .

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Thị phi.

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày: 19/9; 25/9; 28/9; 5/10; 8/10; 14/10.

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu (07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu (04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài.

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu (5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu (03/02/2018) :

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Quan lộc hanh thông.

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

Cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng CẤN DẦN:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là: NHẤT BẠCH THỦY nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Nhọt độc. Gia phong suy bại.

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu ( 04/3/2017) :

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày:2/1; 5/1; 11/1/; 17/1; 20/1; 23/1; 29/1; 3/2 Đinh Dậu.

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Vượng tài. Quý tử.

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng Thị phi. Tranh chấp..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần)  (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng Bệnh về đầu..

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Đại họa. Đặc biệt chú ý ngày: 21/6(n); 24/6(n); 30/6(n); 3/7; 6/7; 12/7; 15/7 Đinh Dậu.

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Nhọt độc. Gia phong suy bại..

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng Bệnh về gan, chân..

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng Bệnh tiêu hóa. Đặc biệt chú ý ngày: 19/9; 25/9; 28/9; 5/10; 8/10; 14/10 Đinh Dậu.

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Vượng tài. Quý tử..

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu (04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Lợi điền sản.

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top