Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Bắc năm 2018

Rate this post

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Nhâm: 

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là:  CỬU TỬ HỎA  nhập trung cung. Tứ Lục Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bất hòa, phòng bệnh tiêu hóa…Lưu ý sức khỏe phụ nữ trong nhà.

Treo chuông gió trước cửa ra vào. Đặc biệt chú ý các ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

1/ Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát…Đặt thùng nước kích hoạt tài lộc trước cửa đi.

2/ Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản…

3/ Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản..

4/ Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng bất hòa, họa tửu sắc…Đặt hũ muối hột trước cửa nhà. Đặc biệt chú ý các ngày: 21/3; 01/4; 10/4 Mậu Tuất.

5/ Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng, bất hòa, đau đầu, xương…Đặc biệt chú ý các ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5 Mậu Tuất.

6/ Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Hạn này xấu…Hao tài, phòng bệnh tiêu hóa, nhọt độc…Đặc biệt chú ý các ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

7/ Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi. Lưu ý cẩn thận khi đi tàu xe…Thắp đèn vàng mỗi đêm từ 18g30 đến 21g30. Đặc biệt chú ý các ngày: 29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất.

8/ Từ ngày 28/7 Mậu Tuất (7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa…Các bệnh về gan, tay chân. Đặc biệt chú ý các ngày: 1/8, 10/8, 19/8, 25/8 Mậu Tuất.

9/ Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa, tiết niệu, lưu ý sức khỏe phụ nữ lớn tuổi. Đặc biệt chú ý các ngày: 6/9, 18/9, 27/9 Mậu Tuất.

10/ Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát…

11/ Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản…

12/ Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản…

13/ Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng bất hòa, họa tửu sắc. Đặc biệt chú ý các ngày: 2/1, 11/1  Kỷ Hợi

Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Tý Quý: 

Năm: MẬU TUẤT. Niên tinh là: CỬU TỬ HỎA nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bất hòa, phòng bệnh về mắt, tim, thận, ngộ độc thực phẩm…Treo chuông gió trước cửa ra vào. Đặc biệt chú ý các ngày: 04/06, 13/06, 19/06 Mậu Tuất.

1/ Từ ngày 01/01 Mậu Tuất (16/02/2018) đến ngày 17/01 Mậu Tuất (04/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài. Quý tử…Đặt thùng nước trước cửa kích vượng khí trong tháng này.

2/ Từ ngày 18/01 Mậu Tuất (05/3/2018) đến ngày 19/02 Mậu Tuất (04/4/2018):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Đinh tài đều phát. Khoa cử hiển hách…

3/ Từ ngày 20/02 Mậu Tuất (05/4/2018) đến ngày 19/3 Mậu Tuất (04/5/2018):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản. Quan vận hanh thông…

4/ Từ ngày 20/3 Mậu Tuất (05/5/2018) đến ngày 22/4 Mậu Tuất (05/6/2018):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Họa tửu sắc, phòng quan tụng, phòng hỏa hoạn…Đặt hũ muối hột ở cửa trước. Đặc biệt chú ý các ngày: 21/3, 1/4, 10/4,  Mậu Tuất.

5/ Từ ngày 23/4 Mậu Tuất (6/6/2018) đến ngày 23/5 Mậu Tuất (06/7/2018):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng thổ huyết, đau đầu…Đặc biệt chú ý các ngày: 24/4, 3/5, 14/5, 23/5 Mậu Tuất.

6/ Từ ngày 24/5 Mậu Tuất (07/7/2018) đến ngày 25/6 Mậu Tuất (06/8/2018):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Hạn này xấu.  Phòng bệnh về mắt, tim, nhọt độc…Đặc biệt chú ý các ngày: 24/5, 4/6, 13/6, 19/6 Mậu Tuất.

7/ Từ ngày 26/6 Mậu Tuất (07/8/2018) đến ngày 27/7 Mậu Tuất (06/9/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng họa đào hoa. Hao tài… Thắp đèn vàng trước cửa ra vào từ 18g30 đến 21g30 mỗi đêm. Đặc biệt chú ý các ngày: 29/6, 9/7, 21/7 Mậu Tuất.

8/ Từ ngày 28/7 Mậu Tuất(7/9/2018) đến ngày 28/8 Mậu Tuất (07/10/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng hỏa tai. Họa đào hoa, lưu ý tay chân. Đặc biệt chú ý các ngày: 1/8, 10/8, 19/8, 25/8 Mậu Tuất.

9/ Từ ngày 29/8 Mậu Tuất (8/10/2018) đến ngày 29/9 Mậu Tuất (06/11/2018):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng hỏa tai. Thổ huyết, bệnh đường ruột. Đặc biệt chú ý các ngày: 6/9, 18/9, 27/9 Mậu Tuất.

10/ Từ ngày 01/10 Mậu Tuất (07/11/2018) đến ngày 30/10 Mậu Tuất (06/12/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài. Quý tử…

11/ Từ ngày 01/11 Mậu Tuất (07/12/2018) đến ngày 29/11 Mậu Tuất (04/01/2019):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Đinh tài đều phát. Khoa cử hiển hách…

12/ Từ ngày 30/11 Mậu Tuất (05/01/2019) đến ngày 29/12 Mậu Tuất (03/2/2019):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản. Quan vận hanh thông…

13/ Từ ngày 30/12 Mậu Tuất (04/02/2019) đến ngày 20/01 Kỷ Dậu (24/2/2019):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Họa tửu sắc. Phòng quan tụng. Phòng hỏa hoạn…Đặc biệt chú ý các ngày: 2/1, 11/1 Kỷ Hợi.

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top