Ứng dụng cửu tinh của huyền không phi tinh với nhà ở hướng Bắc năm 2017

Rate this post

Cửu tinh trong huyền không phi tinh di chuyển theo lường thiên xích theo năm, tháng , ngày, giờ. Vẫn sử dụng âm lịch, tuy nhiên vẫn dựa vào tiết khí (dương lịch). Như đã trình bày, huyền không phi tinh có thể dự đoán cát hung của từng hướng nhà theo từng thời điểm khác nhau. Nay phongthuydichly.com xin chia sẻ dự đoán trạch mệnh của từng hướng nhà cụ thể.

Cửu tinh trong huyền không phi tinh của năm ĐINH DẬU hướng Nhâm:

Niên tinh là: NHẤT BẠCH THỦY nhập trung cung. Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng.

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu  ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu  ( 04/3/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu  ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu  ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu  ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu  ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Trẻ nhỏ bất lợi..Đặc biệt ngày 19/3; 13/3; 22/3; 2/4; 5/4 Đinh Dậu

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu  ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu  ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát..

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu  ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu  ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung,Bát Bạch Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Khoa cử đỗ đạt. Vượng điền sản..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu  ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản..

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu (06/09/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Phòng bất hòa..

 Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu  ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu  ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng quan tụng..

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu  ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu  ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa..Đặc biệt ngày: 21/8; 27/8; 30/8; 9/9; 12/9; 18/9 Đinh Dậu

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu  ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu  ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Trẻ nhỏ bất lợi.

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu  ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu (04/01/2018):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng bất hòa..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu  ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủyđáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng bệnh tiêu hóa. Trẻ nhỏ bất lợi..Đặc biệt ngày 19/3; 13/3; 22/3; 2/4; 5/4 Đinh Dậu

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Đinh tài đều phát..

1/ Phòng ngủ:

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu  ( 08/02/2017) đến Ngày 26/01 Đinh Dậu  ( 04/03/2017) : Nguyệt tinh:  là …………….  nhập trung cung:  ,………………… Đáo tọa, . 

2/ Bếp:

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu  ( 08/02/2017) đến Ngày 26/01 Đinh Dậu  ( 04/03/2017) : Nguyệt tinh:  là …………….  nhập trung cung:  ,………………… Đáo tọa, . 

3/ Cửa sau (hướng Bính):

Chú ý và cẩn thận 8/2; 11/2; 17/2; 20/2; 26/2; 29/2; 5/3; 22/7; 25/7; 2/8; 5/8; 11/8; 14/8; 17/8 Đinh Dậu. Nên treo chuông gió kim loại( bằng kim loại, 6 thanh và màu vàng hoặc trắng) hóa giải.

Cửu tinh trong huyền không phi tinh của năm ĐINH DẬU hướng  Tý Quý:

Năm: ĐINH DẬU. Niên tinh là:  NHẤT BẠCH THỦY  nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng thổ huyết..

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu  ( 28/01/2017) đến Ngày 07/02 Đinh Dậu  ( 04/3/2017):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Họa đào hoa. Hao tài..

2/ Từ Ngày 08/02 Đinh Dậu  ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu  ( 03/4/2017):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng hỏa tai. Họa đào hoa..

3/ Từ Ngày 08/3 Đinh Dậu  ( 04/04/2017) đến Ngày 09/4 Đinh Dậu  ( 04/05/2017):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng hỏa tai. Thổ huyết…Đặc biệt chú ý ngày: 19/3; 13/3; 22/3; 2/4; 5/4 Đinh Dậu

4/ Từ Ngày 10/4 Đinh Dậu  ( 05/05/2017) đến Ngày 10/5 Đinh Dậu  ( 04/06/2017):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn. Vượng tài. Quý tử..

5/ Từ Ngày 11/05 Đinh Dậu  ( 05/06/2017) đến Ngày 13/06 Đinh Dậu  ( 06/07/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Đinh tài đều phát. Khoa cử hiển hách..

6/ Từ Ngày 14/06 Đinh Dậu ( 07/07/2017) đến Ngày 15/06 Đinh Dậu (nhuần) (06/08/2017):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn. Đinh tài đều phát. Khoa cử hiển hách..

7/ Từ Ngày 16/6 (nhuần) Đinh Dậu ( 07/08/2017) đến Ngày 16/7 Đinh Dậu ( 06/09/2017):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn. Vượng điền sản. Quan vận hanh thông..

8/ Từ Ngày 17/07 Đinh Dậu  ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu  ( 07/10/2017):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn. Tửu sắc. Phòng quan tụng. Phòng hỏa hoạn..

9/ Từ Ngày 19/8 Đinh Dậu  ( 08/10/2017) đến Ngày 18/9 Đinh Dậu  ( 06/11/2017):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn. Phòng thổ huyết…Đặc biệt ngày: 21/8; 27/8; 30/8; 9/9; 12/9; 18/9 Đinh Dậu

10/ Từ Ngày 19/9 Đinh Dậu  ( 07/11/2017) đến Ngày 19/10 Đinh Dậu  ( 06/12/2017):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ  đáo môn. Phòng bệnh về mắt, tim..

11/ Từ Ngày 20/10 Đinh Dậu ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu ( 04/01/2018):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn. Phòng Họa đào hoa. Hao tài..

12/ Từ Ngày 19/11 Đinh Dậu  ( 5/01/2018) đến Ngày 18/12 Đinh Dậu ( 03/02/2018) :

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn. Phòng hỏa tai. Họa đào hoa…Đặc biệt ngày 19/3; 13/3; 22/3; 2/4; 5/4 Đinh Dậu

13/ Từ Ngày 19/12 Đinh Dậu ( 04/02/2018) đến Ngày 17/01 Mậu Tuất ( 4/3/2018):

Nguyệt tinh:Lục Bạch Kim nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn. Phòng hỏa tai. Thổ huyết…

1/ Phòng ngủ:

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu  ( 08/02/2017) đến Ngày 26/01 Đinh Dậu  ( 04/03/2017) : Nguyệt tinh:  là …………….  nhập trung cung:  ,………………… Đáo tọa, . 

2/ Bếp:

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu  ( 08/02/2017) đến Ngày 26/01 Đinh Dậu  ( 04/03/2017) : Nguyệt tinh:  là …………….  nhập trung cung:  ,………………… Đáo tọa, . 

3/ Cửa sau (Ngọ Đinh):

Chú ý và cẩn thận ngày 08/02 Đinh Dậu  ( 05/03/2017) đến Ngày 7/3 Đinh Dậu  ( 03/4/2017); 17/07 Đinh Dậu  ( 07/09/2017) đến Ngày 18/8 Đinh Dậu  ( 07/10/2017); 20/10 Đinh Dậu  ( 07/12/2017) đến Ngày 18/11 Đinh Dậu  ( 04/01/2018):

1/ Từ Ngày 01/01 Đinh Dậu  ( 08/02/2017) đến Ngày 26/01 Đinh Dậu  ( 04/03/2017) : Nguyệt tinh:  là …………….  nhập trung cung: ,………………… Đáo tọa.

 . 

 

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top