Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Đông Bắc năm 2019

Rate this post

Ứng dụng phi tinh huyền không dự đoán cát hung

Ứng dụng phi tinh huyền không dự đoán cát hung

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Sửu:

Năm KỶ HỢI 2019, Niên tinh là BÁT BẠCH THỔ nhập trung cung, NHỊ HẮC THỔ đáo môn: Lưu ý sức khỏe phụ nữ lớn tuổi trong nhà

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Cha mẹ phát nhiều bệnh, chủ yếu là dạ dày, đường ruột. Thiếu nam đau ốm, trung niên đau gân cốt, gia đạo suy vi. Lưu ý các ngày: 2/01, 8/01, 11/01, 20/01, 23/01, 29/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Con dâu khắc mẹ chồng, em chồng, bệnh dạ dày, bệnh phong, viêm mũi, chó dại cắn, gia đạo lủng củng. Lưu ý các ngày:3/02, 9/02, 12/0, 18/02, 21/0, 24/02, 27/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Gia đạo bất hòa, thị phi, bệnh dạ dày, đường ruột, chân bị thương tật, gân cốt, chó cắn, kiện tụng tranh giành gia sản. Lưu ý các ngày:3/3, 6/3, 12/3, 15/3, 18/3, 24/3, 27/3  Kỷ Hợi. 

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Sa đọa tửu sắc, tiểu nhân ngầm hại, bệnh tật, nhiều chuyện xấu. Lưu ý các ngày: ¾, 6/4, 12/4, 15/4, 21/4, 27/4, 1/5  Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Mẹ già tì vị và ruột có bệnh, văn chương tốt. Lưu ý trẻ nhỏ. Lưu ý các ngày: 7/5, 10/5, 16/5, 19/5, 22/5, 28/5, 1/6 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Đại lợi về điền sản, thân mẫu quản lý gia sản, thăng quan tiến chức. Lưu ý các ngày: 7/6, 10/6, 16/6, 19/6, 25/6, 2/7, 5/7  Kỷ Hợi. 

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Phát điền sản, hưng vượng. Lưu ý các ngày: 11/7, 14/7, 20/7, 23/7, 26/7, 3/8, 6/8  Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Hỏa hoạn, bất hòa, ngộ độc thực phẩm, bệnh răng miệng, kiết lị, hao tài, con nhỏ lắm bệnh. Lưu ý các ngày: 12/8, 15/8, 21/8, 24/8, 27/8, 30/8, 6/9, 9/9  Kỷ Hợi. 

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Tham lam vô độ, bủn xỉn, vợ chồng chia cắt, bệnh về đầu, xương, dạ dày, ruột. Lưu ý các ngày: 15/9, 18/9, 24/9, 27/9, 1/10, 7/10, 10/10  Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Cha mẹ đau yếu, bệnh dạ dày, đường ruột, con trai thứ đau ốm, trung nam đau gân cốt. Lưu ý các ngày: 16/10, 19/10, 25/10, 2/11, 5/11, 11/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Con dâu khắc mẹ chồng, em chồng, bệnh dạ dày, chó dại cắn, gia phong suy bại, con cháu dễ bệnh phong, viêm mũi. Lưu ý các ngày: 14/11, 20/11, 23/11, 2/12, 5/12, 11/12  Kỷ Hợi.

12/ Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Gia đạo bất hòa, thị phi, bệnh dạ dày, chân bị thương tật, gân cốt, chó cắn, con thứ tổn, kiện tụng giành gia sản.

Lưu ý các ngày: 14/12, 20/12, 23/12, 29/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Sa đọa tửu sắc, tiểu nhân ngầm hại, nhiều chuyện xấu xảy ra. Lưu ý các ngày: 5/01, 8/01 Canh Tý.

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Sửu:

Năm KỶ HỢI 2019, Niên tinh là BÁT BẠCH THỔ nhập trung cung, NHỊ HẮC THỔ đáo môn: Đặc biệt lưu ý sức khỏe phụ nữ lớn tuổi trong nhà, bệnh tì vị, ruột.

Lưu ý các tháng: 1, 4, 10 Kỷ Hợi

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Hạn này rất xấu, hung sát hoành hành. Lưu ý sức khỏe cha mẹ, con trai giữa. Bệnh dạ dày, đường ruột. Lưu ý các ngày: 2/01, 8/01, 11/01, 20/01, 23/01, 29/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Con dâu khắc mẹ chồng, em chồng, bệnh dạ dày, bệnh phong, viêm mũi, chó dại cắn, gia đạo buồn tẻ, nữ chủ đau ốm. Lưu ý các ngày:3/02, 9/02, 12/0, 18/02, 21/0, 24/02, 27/02 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Gia đạo bất hòa, thị phi, bệnh dạ dày, đường tiêu hóa, đau gan, chân bị thương, con thứ tổn, chó cắn. Lưu ý các ngày:3/3, 6/3, 12/3, 15/3, 18/3, 24/3, 27/3  Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Sa đọa tửu sắc, họa tiểu nhân, nhiều chuyện xấu, vợ đau yếu(!), bệnh tì vị, ruột. Lưu ý các ngày: 03/4, 6/4, 12/4, 15/4, 21/4, 27/4, 1/5  Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Thân mẫu bệnh, lưu ý các bệnh về ruột, tì vị, thận tiết niệu. Vợ lấn quyền. Có tài lộc. Lưu ý các ngày: 7/5, 10/5, 16/5, 19/5, 22/5, 28/5, 1/6 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Đại lợi về điền sản, thăng quan tiến chức. Lưu ý các ngày: 7/6, 10/6, 16/6, 19/6, 25/6, 2/7, 5/7  Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Giàu nhờ điền sản, tài lộc phát, hanh thông. Lưu ý các ngày: 11/7, 14/7, 20/7, 23/7, 26/7, 3/8, 6/8  Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Hỏa hoạn, phụ nữ bất hòa, ngộ độc thực phẩm, bệnh ở miệng, ung nhọt, kiện tụng, họa đào hoa, con nhỏ lắm bệnh. Lưu ý các ngày: 12/8, 15/8, 21/8, 24/8, 27/8, 30/8, 6/9, 9/9  Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Tham lam vô độ, vợ chồng chia cắt, bệnh về đầu, xương, dạ dày, ruột. Họa tiểu nhân, tinh thần bất ổn. Lưu ý các ngày: 15/9, 18/9, 24/9, 27/9, 1/10, 7/10, 10/10  Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Hạn xấu, hung sát hoành hành. Cha mẹ đau bệnh, bệnh dạ dày, ruột, con trai thứ tổn. Lưu ý các ngày: 16/10, 19/10, 25/10, 2/11, 5/11, 11/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Gia đạo bất hòa, bệnh dạ dày, chó dại cắn, nữ chủ đau yếu, bệnh phong, viêm mũi. Lưu ý các ngày: 14/11, 20/11, 23/11, 2/12, 5/12, 11/12  Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Gia đạo bất hòa, thị phi, bệnh dạ dày, tiêu hóa. Bị độc vật cắn, đau gan, chân bị thương tật, con thứ tổn. Lưu ý các ngày: 14/12, 20/12, 23/12, 29/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Sa đọa tửu sắc, họa tiểu nhân, bệnh tật, nhiều chuyện xấu, vợ đau yế (!), bệnh tì vị, ruột. Lưu ý các ngày: 5/01, 8/01 Canh Tý.

Bài viết liên quan:

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top