Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Đông năm 2019

Rate this post

Ứng dụng phi tinh huyền không luận đoán vượng suy

Ứng dụng phi tinh huyền không luận đoán vượng suy

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Giáp:

Năm: KỶ HỢI. Niên tinh là: BÁT BẠCH THỔ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, LỤC BẠCH KIM đáo môn: Cha con bất hòa (!), nạn binh đao, bệnh đau đầu, đau xương

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Quyền chức, văn chương hiển đạt, đại lợi về điền sản. Lưu ý các ngày: 4/01, 7/01, 13/01, 16/01, 19/01, 25/01, 28/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Lợi điền sản, quyền thế, phúc đức tăng cao, gia đình hưng vượng. Lưu ý các ngày: 5/02, 8/02, 14/02, 17/02, 23/02, 29/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Gia đạo bất ổn, nạn binh đao, trộm cướp, quan tai, thương tật, thổ huyết, bệnh ở miệng, đầu. Đại phá tài…Lưu ý các ngày:  2/3, 8/3, 11/3, 20/3, 29/3 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Cha con bất hòa, nạn binh đao, hao tài, nhiều rắc rối, tinh thần bất ổn, đau đầu, xương cốt. Lưu ý các ngày: 2/4, 8/4, 11/4, 17/4, 20/4, 23/4, 6/4, 3/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Bệnh về gan, tụy, mụn nhọt, tay chân thọ thương, con trai phản nghịch. Chủ nhân thọ bệnh (!), đau đầu, xương. Hoạn lộ khó khăn. Con trai giữa đau ốm. Lưu ý các ngày: 6/5, 12/5, 15/5, 23/5, 26/5, 2/6 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Vợ chồng bất hòa, cha chồng ngược đãi con dâu, khả năng tha hương cao ( Tứ – Lục là tượng Dịch mã), bệnh dị ứng, tật ở chân tay. Lưu ý các ngày:  5/6, 11/6, 14/6, 20/6, 23/6, 26/6, 29/6, 6/7 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Gia đạo bất hòa, họa binh đao, bệnh gan, trộm cắp, lao lý, bị chó cắn, kiện tụng gia sản. Lưu ý các ngày:  9/7, 15/7, 18/7, 27/7, 1/8, 7/8 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Đàn ông sa đọa, đàn bà bệnh tiêu hóa, đau đầu, điên loạn, trộm cắp. Bất hòa cha con, tranh chấp, thị phi. Lưu ý các ngày:  10/8, 16/8, 19/8, 25/8, 1/9, 4/9 Kỷ Hợi

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Đinh tài phát. Lưu ý các ngày: 10/9, 13/9, 19/9, 22/9, 2/10, 5/10, 11/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: quyền chức vang danh, đại lợi điền sản . Lưu ý các ngày: 14/10, 20/10, 23/10, 29/10, 6/11, 9/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Đại lợi về điền sản, phúc đức tăng cao, gia nghiệp hưng vượng. Lưu ý các ngày:  15/11, 18/11, 24/11, 28/11, 1/12, 7/12, 10/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Lưu ý trộm cướp, thổ huyết, quan trường, bất hòa, dễ tai nạn do đao kiếm hay xe cộ, bệnh ở miệng, đầu, ung nhọt, đại phá tài. Lưu ý các ngày: 16/12, 19/12, 25/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: nạn binh đao, cha con bất hòa, tang tóc, của cải tổn thất, đau đầu, xương. Lưu ý các ngày: 01/01, 4/01, 10/01 Canh Tý.

Cửu tinh của huyền không phi tinh ứng dụng trong phong thuỷ nhà ở hướng Mão Ất:

Năm: KỶ HỢI. Niên tinh là: BÁT BẠCH THỔ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, LỤC BẠCH KIM đáo môn: Khắc vợ, dễ gặp nạn binh đao, bất hòa, tang tóc

Từ ngày 5/2/2019 (01/01 Kỷ Hợi) đến ngày 5/3/2019 (29/01 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Hoạnh tài, quyền chức, phát văn chương. Lưu ý các ngày: 4/01, 7/01, 13/01, 16/01, 19/01, 25/01, 28/01 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/3/019(01/02 Kỷ Hợi) đến ngày 4/4/2019(30/02 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Đại lợi điền sản, quyền thế, cha con bất hòa. Lưu ý các ngày: 5/02, 8/02, 14/02, 17/02, 23/02, 29/02 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/4/2019(01/03 Kỷ Hợi) đến ngày 5/5/2019(01/04 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: con cháu lộng hành, binh đao trộm cướp, gia đạo bất hòa, bệnh thổ huyết, miệng, đầu, ung nhọt, quan tụng, lưu ý xe cộ. Lưu ý các ngày:  2/3, 8/3, 11/3, 20/3, 29/3 Kỷ Hợi.

Từ ngày 5/5/2019(02/04 Kỷ Hợi) đến ngày 5/6/2019(03/05 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Nạn binh đao, cha con bất hòa, khắc vợ, đau tay, đầu. Hao tài, nhiều rắc rối, hung đồ truy đuổi.

Lưu ý các ngày: 2/4, 8/4, 11/4, 17/4, 20/4, 23/4, 6/4, 3/5 Kỷ Hợi.

Từ ngày 6/6/2019(04/05 Kỷ Hợi) đến 6/7/2019(04/06 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Thất Xích Kim nhập trung cung, Cửu Tử Hỏa đáo tọa, Ngũ Hoàng Thổ đáo môn: Hạn này xấu, chủ nhân thọ bệnh (!) nhiều bệnh tật, gan, mụn nhọt, ghẻ lở, trộm cắp, thương tật tay chân. Lưu ý các ngày: 6/5, 12/5, 15/5, 23/5, 26/5, 2/6 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/7/2019(05/06 Kỷ Hợi) đến 7/8/2019(07/07 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Lục Bạch Kim nhập trung cung, Bát Bạch Thổ đáo tọa, Tứ Lục Mộc đáo môn: Bệnh phong, bệnh gan mật, chân tay .( Tứ – Lục là tượng Dịch mã nên người nhà dễ tha hương),gia đạo lủng củng. Lưu ý các ngày:  5/6, 11/6, 14/6, 20/6, 23/6, 26/6, 29/6, 6/7 Kỷ Hợi. 

Từ ngày 8/8/2019(08/07 Kỷ Hợi) đến 7/9/2019(09/08 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Ngũ Hoàng Thổ nhập trung cung, Thất Xích Kim đáo tọa, Tam Bích Mộc đáo môn: Trộm cắp, tay chân thương tật do kim khí, đau gan, mật, bất hòa. Lưu ý các ngày:  9/7, 15/7, 18/7, 27/7, 1/8, 7/8 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/9/2019(10/08 Kỷ Hợi) đến 7/10/2019(09/09 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tứ Lục Mộc nhập trung cung, Lục Bạch Kim đáo tọa, Nhị Hắc Thổ đáo môn: Đàn ông sa đọa, đàn bà bệnh tiêu hóa, bất hòa, chị dâu khắc em chồng, mẹ già cơ khổ, tranh chấp, thị phi, đau đầu, điên loạn. Lưu ý các ngày:  10/8, 16/8, 19/8, 25/8, 1/9, 4/9 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/10/2019(10/09 Kỷ Hợi) đến 7/11/2019(11/10 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Tam Bích Mộc nhập trung cung, Ngũ Hoàng Thổ đáo tọa, Nhất Bạch Thủy đáo môn: Đinh tài phát, quan lộc, khoa bảng. Lưu ý các ngày: 10/9, 13/9, 19/9, 22/9, 2/10, 5/10, 11/10 Kỷ Hợi.

Từ ngày 8/11/2019(12/10 Kỷ Hợi) đến 6/12/2019(11/11 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhị Hắc Thổ nhập trung cung, Tứ Lục Mộc đáo tọa, Cửu Tử Hỏa đáo môn: Hoạnh tài, văn chương hiển đạt. Lưu ý các ngày: 14/10, 20/10, 23/10, 29/10, 6/11, 9/11 Kỷ Hợi.

Từ ngày 7/12/2019(12/11 Kỷ Hợi) đến 5/01/2020 (11/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Nhất Bạch Thủy nhập trung cung, Tam Bích Mộc đáo tọa, Bát Bạch Thổ đáo môn: Đại lợi về điền sản, vợ nắm quyền, phúc đức tăng cao. Lưu ý các ngày:  15/11, 18/11, 24/11, 28/11, 1/12, 7/12, 10/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 06/01/2020(12/12 Kỷ Hợi) đến 24/01/2020(30/12 Kỷ Hợi):

Nguyệt tinh: Cửu Tử Hỏa nhập trung cung, Nhị Hắc Thổ đáo tọa, Thất Xích Kim đáo môn: Con cháu lộng hành, ly tán, quan tai, mẹ chồng khắc nàng dâu, lưu ý tàu xe, trộm cướp, bệnh thổ huyết. Lưu ý các ngày: 16/12, 19/12, 25/12 Kỷ Hợi.

Từ ngày 25/01/2020 (01/01 Canh Tý) đến 3/02/2020 (10/01 Canh Tý):

Nguyệt tinh: Bát Bạch Thổ nhập trung cung, Nhất Bạch Thủy đáo tọa, Lục Bạch Kim đáo môn: Nạn binh đao, bất hòa (có tang tóc), đau tay, đau đầu hay tê liệt, hao tài, nhiều rắc rối, dễ gặp tai nạn, hung đồ truy đuổi. Lưu ý các ngày: 01/01, 4/01, 10/01 Canh Tý.

Bài viết liên quan:

Bình Thanh Long – Thầy Sỹ phong thuỷ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top